Leadership

leadership

V Toastmasters znamená vedenie pre členov klubu príležitosť prevziať vedúce úlohy a získať skúsenosti v riadení, organizácii a tímovej spolupráci. Pomocou manuálu Kompetentné vedenie môžu rozvíjať svoje schopnosti a zlepšiť svoje vodcovské zručnosti. Táto príležitosť nielen poskytuje praktické skúsenosti, ale aj podporuje celkový osobný a profesionálny rast členov klubu.

Chceš vedieť viac?

Klubové roly

Prezident Klubu

Club President je vodcovská pozícia v Toastmasters klube, kde má osoba na starosti celkový úspech klubu. Jeho úlohou je riadiť zasadnutia, motivovať členov k aktívnemu prispievaniu a vytvárať pozitívne prostredie pre rozvoj komunikačných a vodcovských zručností. Táto pozícia pomáha získavať schopnosti v efektívnom vedení tímu, strategickom plánovaní a konfliktnom riešení.​

Viceprezident pre vzdelávanie

v Toastmasters klube je zodpovedný za plánovanie a organizovanie vzdelávacích programov pre členov. Táto úloha umožňuje osobné zdokonaľovanie v oblasti organizácie, sledovania individuálnych vzdelávacích cielov členov a schopnosti motivovať a podporovať ich v dosahovaní týchto cieľov. Výkon tejto pozície poskytuje príležitosť rozvíjať zručnosti v plánovaní vzdelávacieho obsahu, koordinácii akcií a podpore individuálneho rastu.

Viceprezident pre členstvo

v Toastmasters klube je zodpovedný za prilákanie nových členov a udržiavanie existujúcich. Táto úloha pomáha vývoji schopností v oblasti komunikačných a interpersonalných zručností pri podpore klubu prostredníctvom rastu členskej základne. Výkon tejto pozície umožňuje zdokonaľovať schopnosti v marketingu, sietení a tvorbe pozitívneho prostredia, ktoré priláka a udržiava angažovaných členov.

Viceprezident pre vzťahy s verejnosťou

v Toastmasters klube je zodpovedný za propagáciu klubu a komunikáciu s vonkajším svetom. Táto úloha pomáha vývoji schopností v oblasti mediálnej komunikácie, copywritingu a tvorbe stratégie na zvyšovanie viditeľnosti klubu. Výkon tejto pozície umožňuje získavať zručnosti v tvorbe informačných materiálov, riadení online prítomnosti a budovaní pozitívneho obrazu klubu.

Tajomník

Ako tajomník klubu Toastmasters budete dokumentovať zápisnice zo stretnutí, viesť dôležité klubové záznamy a vybavovať korešpondenciu. Táto kľúčová úloha nielen zefektívňuje fungovanie klubu, ale tiež zdokonaľuje vaše organizačné a administratívne schopnosti. Zabezpečením súladu s medzinárodnými štandardmi Toastmasters prispievate k úspechu klubu a zároveň získavate cenné skúsenosti v oblasti vedenia záznamov a komunikácie.

Pokladník Klubu

v Toastmasters klube má na starosti správu finančných záležitostí klubu, vrátane zhromažďovania členských príspevkov a platby výdavkov. Táto úloha umožňuje rozvíjať zručnosti vedenia rozpočtu, finančnej správy a transparentnej komunikácie v oblasti financií. Výkon tejto pozície pomáha zdokonaľovať schopnosti plánovania financií klubu, sledovania príjmov a výdavkov a zabezpečovania finančnej stability klubovej komunity.

technicky veduci

Technický vodca slúži ako vedúca sila v tíme, poskytuje odborné znalosti a smerovanie v technických záležitostiach. Táto úloha zahŕňa dohľad nad implementáciou projektov, vykonávanie revízií kódov a zabezpečenie toho, aby technické riešenia boli v súlade s cieľmi projektu a širšími organizačnými cieľmi. Technickí lídri navyše zohrávajú kľúčovú úlohu pri mentorovaní členov tímu, informovaní o trendoch v odvetví a podpore inovácií v rámci technických aspektov projektu alebo organizácie.

Iné Roly

Mentor

v Toastmasters klube je skúsený člen, ktorý dobrovoľne poskytuje podporu a radu novým členom. Táto úloha umožňuje rozvíjať zručnosti v oblasti mentorstva, komunikácie a medziľudských vzťahov. Výkon tejto pozície pomáha mentee (novému členu) rýchlejšie sa integrovať do klubu, zlepšovať svoje prezentačné zručnosti a cítiť sa podporovaným v procese osobného rozvoja.

Club Coach

v Toastmasters klube je skúsený člen, ktorý dočasne pomáha slabému klubu dosiahnuť ciele a obnoviť svoju vitalitu. Táto úloha umožňuje rozvíjať zručnosti v oblasti diagnostiky problémov, plánovania a podpory pri obnove klubovej aktivity. Výkon tejto pozície pomáha posilňovať vodcovské schopnosti a zlepšovať schopnosť motivovať a riadiť tímy v náročných situáciách.

Area Director

v Toastmasters organizácii je zodpovedný za dohľad nad viacerými Toastmasters klubmi v geografickej oblasti. Táto pozícia umožňuje rozvíjať schopnosti vedenia a koordinácie, keď sa stará o rozvoj a podporu viacerých klubov. Výkon tejto úlohy pomáha rozvíjať manažérske a organizačné zručnosti prostredníctvom spolupráce s klubovými vedúcimi a podporou ich úspechu.

chceš rásť viacej?

Division Director

v Toastmasters organizácii má na starosti dohľad nad niekoľkými oblasťami, zabezpečuje ich správne fungovanie a podporuje rozvoj klubov v rámci divízie. Táto pozícia umožňuje rozvíjať vysokú úroveň vedenia a strategického plánovania s cieľom posilniť celkový vplyv organizácie na úrovni divízie. Výkon tejto úlohy pomáha rozvíjať manažérske, motivačné a organizačné zručnosti pri podpore a koordinácii aktivít v širšom kontexte.

District Director

v Toastmasters organizácii je najvyšší vedúci v územnej jednotke, tzv. distrikte, a je zodpovedný za celkový rozvoj a úspech všetkých klubov a členov v danej oblasti. Táto pozícia umožňuje rozvíjať vysokú úroveň stratégie, riadenia a liderstva, keď riadi a koordinuje aktivity všetkých divízií a oblastí v rámci distriktu. Výkon tejto úlohy pomáha rozvíjať výnimočné vodcovské schopnosti a podporovať rast a excelenciu na vyššej úrovni organizácie Toastmasters.

zlepšite si komunikačné schopnosti